موکت طرح طنابی موکت طرح طنابی

جزئیات

نام                   موکت طرح طنابی


قیمت             7400 تومان


اندازه             2 و 3 طول متری